Файлове


Формуляри за регистрация:


http://www.kiip.bg/formuliari-za-registracia

Инструкции и формуляри


Заявление данни регистър.docx
Пълномощно.doc

Външна нормативна уредба


Закон за кадастъра и имотния регистър.doc
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.doc
ЕВРОКОД ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ – Национално приложение (NA).pdf
Стандартни съкращения.pdf
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.rtf
ЕВРОКОД 9 Проектиране на алуминиеви конструкции.pdf
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО – ЗАПОВЕД №РД-02-14-485.doc
Приложения, свързани с национални изисквания към Европейската система за проектиране на строителните конструкции на строежите (Еврокодове) 2016.rar
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ.doc
НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.doc
Закон за устройство на територията.docx
НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.rtf
Закон за електронните съобщения.docx
ЕВРОКОД ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ – Изменение А1.pdf
Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.docx
БЕТОН.doc
Приложения, свързани с национални изисквания към Европейската система за проектиране на строителните конструкции на строежите (Еврокодове) 2017.rar
НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.rtf
Становище на МРРБ относно изменение на чл.139, ал.3 от ЗУТ.pdf

Вътрешна нормативна уредба


Наредба №2 за проектантската правоспособност, раздел I.pdf
ПРАВИЛНИК за осъществяването на дейността по международно сътрудничество на КИИП.pdf
Калкулатор сградни инсталации част Електрическа.xlsx
Устав на КИИП.pdf
Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги.pdf
Професионален кодекс на инженер-проектанта.pdf
ИНСТРУКЦИЯ № 3 – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ В КИИП.pdf
Временна инструкция за оправомощаване с технически контрол.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ МЕТОДИКАТА.pdf
ИНСТРУКЦИЯ № 5 – За регистрация на проектантски бюра в камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.pdf
ПРАВИЛНИК № 2 – ЗА РАБОТАТА НА ЕКСПЕРТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЕТС КЪМ КИИП.pdf